Geologic Wonders - Gail Mitchell

Yellow Daisies on Stone Mountain, Stone Mountain GA

September 2017